√ Mujahadah Bersamaan Dengan Wukuf Hujjaj di Padang Arafah -->

Mujahadah Bersamaan Dengan Wukuf Hujjaj di Padang Arafah

Ibnu Rusyd
13 March 2021

Ad1

Ad2

Mujahadah Bersamaan Dengan Wuqufil Hujjaj di Padang Arofah Tahun 1440 H/ 2019 M.

WAHIDIYAH.ME Mujahadah Sholawat Wahidiyah yang dilakukan bersamaan dengan Wukufil Hujjaj pada waktu di Padang Arafah pada tahun ini jatuh hari Sabtu 10 Agustus 2019 dimulai masuk waktu Zhuhur sampai hari Minggu 11 Agustus 2019 waktu Fajar atau Shubuh. 

MUJAHADAH BERSAMAAN WAKTU WUKUFNYA HUJJAJ DI ARAFAH

Mujahadah Sholawat Wahidiyah yang dilaksanakan dengan berjama’ah pada waktu para Hujjaj melaksanakan wukuf di padang Arafah ini sudah biasa dilakukan oleh pengamal Sholawat Wahidiyah diberbagai pelosak Daerah bahkan sampai Keluar Negeri. 
Mujahadah Bersamaan Dengan Wukufil Hujjaj di Padang Arafah
Mujahadah Bersamaan Dengan Wukufil Hujjaj di Padang Arafah
Pelakasanaan Mujahadah bersamaan waktu wukuf Jama'ah Haji di Padang Arafah biasa dilaksanakan pada tanggal 9 malam 10 Dzulhijjah, di antara pukul 16:00 sampai pukul 22:00 WIB atau malam ‘Idul Adha. Baca Juga : Cara Mengamalkan Sholawat Wahidiyah

Adapun tujuan dan maksud daripada pelaksanaan Mujahadah yang bersamaan dengan palaksanaan wukuf Jama'ah Haji di Padang Arafah oleh para Pengamal Sholawat Wahidiyah untuk memohonkan semoga para jama'ah haji dari seluruh dunia yang sedang wukuf di padang arafah diterima oleh Alloh Shubhanahu wa Ta'ala. Para jama'ah Haji benar-benar menjadi Hajjan Mabruuron, sehingga sepulang mereka dari Tanah Suci ke tanah Air masing-masing membawa barokah, kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya masing-masing yang diridloi Alloh Shubhanahu Wa Ta'ala Wa Rosuulihii Sholallohu 'Alaihi Wa Sallam dalam urusan agama, Dunia dan Akhirat, terutama dalam hal peningkatan Kesadaran Fafirruu Ialloh Wa Rosuulihii Sholallohu 'Alaihi Wa Sallam. (Surat PSW Pusat No. 78/SW-XXI/C/9/'83 tanggal 8 September 1983 tentang Siaran dan Seruan Mujahadah Wukufm dan Surat PSW No. 268/SW-XXVI/BPPWP/C/'89 tanggal 1 Juli 1989 tentang Instruksi Mujahadah Waktiyah membarengi Wukuf).

sangatlah banyak misi dan visi yang selaras dengan Misi dan Visi dari Wahidiyah itu sendiri. 

Visi dan Misi Sholawat wahidiyah

Visi dan Misi Sholawat wahidiyah yang dibimbingkan oleh Beliau Muallif Sholawat Wahidiyah RA. sangatlah luar biasa. Adapun misi dan Visi Sholawat wahidiyah atau Perjuangan wahidiyah yaitu :  


Misi Sholawat wahidiyah atau Perjuangan Wahidiyah atau umum dikenal dengan Perjuangan Fafirruu Ilalloh  wa Rosuulihi  Shollallohu‘alaihi  wasallam  adalah  upaya  lahiriyah  dan batiniyah untuk memperoleh kejernihan hati, ketenangan batin dan ketenteraman  jiwa menuju  sadar  atau ma’rifat  kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala  wa  Rosulihi  Shollallohu ‘alaihi  wasallam dengan  mengamalkan Sholawat Wahidiyah dan Ajaran Wahidiyah sesuai dengan bimbingan Muallif Rodliyallohu ‘anhu. 

Adapun Visi dari Perjuangan Wahidiyah mempunyai tujuan terwujudnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan  hidup  lahir  batin,  materiil  dan spirituil di dunia dan di akhirat bagi masyarakat umat manusia seluruh dunia dengan mengusahakan:

  • Agar supaya umat masyarakat jami’al ‘alamin, terutama diri sendiri dan keluarga,  kembali  taat  dan sadar kepada Alloh  Subhanahu wa Ta’ala Tuhan Yang Maha Esa dan Rosul-Nya Shollallohu ‘alaihi wasallam.
  • Agar supaya  akhlak-akhlak  yang  tidak  baik  dan  merugikan  terutama akhlak diri sendiri dan keluarga segera diganti oleh Alloh Subhanahu wa Ta’ala dengan akhlak yang baik dan menguntungkan.
  • Agar tercipta kehidupan dunia dalam suasana aman, damai, saling menghormati, dan saling membantu sesama umat manusia segala bangsa.
  • Agar dilimpahkan barokah kepada bangsa  dan  negara  serta  segenap makhluk ciptaan Alloh Subhanahu wa Ta’ala.

MUJAHADAH BERSAMAAN WAKTU WUKUFNYA HUJJAJ DI ARAFAH 

Mujahadah bersamaan waktu Wukufnya Hujjaj Di Arafah dilaskanakan dengan mengunakana Aurad/Bilangan mujahadah bilangan 7-17, tiga (3) kali khataman. Adapun Imamnya diusahan untuk bergantian antara pengamal yang satu dengan pengamal yang lain. 

Adapun Aurod Mujahadah bilangan 7-17 yaitu : 


AUROD MUJAHADAH SHOLAWAT WAHIDIYA BILANGAN 7-17
Para pengamal Sholawat wahidiyah tidak hanya melaksanakan mujahadah tersesbut saja tetapi para pengamal Sholawat Wahidiyah dianjurkan berpuasa sunnah tarwiyah dan ‘arofah (tanggal 8 dan 9 Dzul Hijjah) sebagaimana dawuh-dawuh atau talil yang benjelaskan tentang puasa Sunnah Tarwiyah dan 'Arofah.

Demikianlah penjelasan singkat tentang pelaksanaan Mujahadah yang dilakukan bersamaan pada waktu Wukufil Hujjaj di Padang Arafah, salah satu Mujahadah Sholawat Wahidiyah yang telah dibimbingankan Beliau Muallif Sholawat Wahidiyah RA. Mujahadah Mujahadah bersamaan pada waktu Wuqufil Hujjaj salah satu Mujahadah yang istimewa yang dilakukan oleh para pengamal Sholawat wahidiyah dilakukan hanya satu kali dalam waktu setahun dan juga peduli dan wujud syukur kita sebagai ummat Islam terhadap sesamanya dan ikut serta memikirkan hasil daripada orang yang melaksanakan ibahda Haji dan kembali kenegaranya masih-masih senantiasa membuahkan manfat yang sebesar-besarnya bagi orang yang haji dan ummat masyarakat pada umumnya.

semoga dengan anda membaca artikel ini, dapat membantu anda untuk melaksanakan Mujahadah Sholawat Wahidiyah yaitu Mujahadah yang dilakukan bersamaan pada waktu Wuqufil Hujjaj di Padang Arofah sesuai bimbingan Muallif RA dan juga sebagai salah satu jalan untuk mempermudah hubungan dengan Muallif sholawat Wahidiyah RA dan melaksanakan Sunnah Rosuulillah Sholallohu 'Alaihi Wa Sallam dan menjadi Ummat yang peduli pada Bangsa dan Negara.

Dan apabila Mujahadah yang dilakukan bersamaan pada waktu Wukufil Hujjaj di Padang Arafah ini dirasa sangat bermanfaat, silahkan share sebanyak mungkin, agar semua orang yang belum paham dengan Mujahadah yang dilakukan bersamaan pada waktu Wukuf Hujjaj di Padang Arafah, Sekian dan Terima kasih.